Disclaimer

De disclaimer is hieronder te lezen en tevens via deze link te downloaden (PDF).

Disclaimer

Titus Health Care is verantwoordelijk voor en tevens eigenaar van de teksten op deze website. In samenwerking met onafhankelijke verloskundigen is deze inhoud met grootste zorgvuldigheid opgesteld.

Gebruik van www.spiraalplaatsen.nl

De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan op geen
enkele wijze de adviezen van arts, verloskundige of apotheker vervangen. De informatie op deze site dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd. Titus Health Care is niet aansprakelijk voor eventuele schade door eventuele onjuistheden of onvolledigheden op deze site.

Werking van www.spiraalplaatsen.nl

Titus Health Care kan niet garanderen dat de website foutloos en onderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Gebruik van www.spiraalplaatsen.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Titus Health Care zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Titus Health Care niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Titus Health Care wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren – vooral inzake onze veiligheidsinformatie en technische specificaties – en ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor het beoogde doel. Mocht u advies of aanwijzingen nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neem u dan direct contact met ons op. De gebruikers van deze website verklaren dat zij op eigen risico toegang verkrijgen tot de website en de inhoud daarvan. Noch Titus Health Care, noch de derden die betrokken waren bij het schrijven, de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Titus Health Care links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Titus Health Care worden aanbevolen. Titus Health Care aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Titus Health Care niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Titus Health Care behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Titus Health Care of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Titus Health Care behoudt zich het recht voor deze website stop te zetten en de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.